ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 5 ก.ย.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่
 
     
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่
ส่วนงานวิชาการ
 1. คณะวิทยาศาสตร์ 1756/2560 ลว 13 กันยายน 2560
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1646/2560 ลว 6 กันยายน 2560
 3. คณะศึกษาศาสตร์  1623/2560 ลว 4 กันยายน 2560
 4. คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 1775/2560 ลว 15 กันยายน 2560
 5. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 1788/2560 ลว 18 กันยายน 2560
     คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (เพิ่มเติม) 2093/2560 ลว 9 ตุลาคม 2560
 6. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1645/256  ลว 6 กันยายน 2560
 7. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1642/2560 ลว 6 กันยายน 2560
 8. คณะนิติศาสตร์ 1647/2560 ลว 6 กันยายน 2560
 9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1806/2560 ลว 19 กันยายน 2560
10.คณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์ศาสตร์ (ยกเลิก) 1759/2560 ลว 13 กันยายน 2560
     คณะพยาบาลศาสตร์ 2357-2560 ลว 2 พฤศจิกายน 2560
11. วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 1758/2560 ลว 13 กันยายน 2560
      วิทยาลัยการจัดการและการพัฒนา (เปลี่ยนแปลง) 2094/2560 ลว 9 ตุลาคม 2560
12. วิทยาลัยนานาชาติ 1811/2560 ลว 19 กันยายน 2560
13. บัณฑิตวิทยาลัย 1693/2560 ลว 11 กันยายน 2560
ส่วนงานอื่น
 1. สำนักคอมพิวเตอร์ 1641/2560 ลว 6 กันยายน 2560
 2. สำนักหอสมุด 1805/2560 ลว 19 กันยายน 2560
 3. สถาบันทักษิณคดีศึกษา 1782/2560 ลว 18 กันยายน2560
 4. สถาบันวิจัยและพัฒนา (ยกเลิก) 1787/2560 ลว 18 กันยายน 2560
     สถาบันวิจัยและพัฒนา 2400/560 ลว 7 พฤศจิกายน 2560
 5. สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ 1810/2560 ลว 19 กันยายน 2560
 6. วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน 1790/2560 ลว 18 กันยายน 2560
สำนักงานมหาวิทยาลัย
 1. ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล 1644/2560 ลว 6 กันยายน 2560
     ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล (เพิ่มเติม) 1812/2560 ลว 19 กันยายน 2560
 2. ฝ่ายแผนงาน 1876/2560 ลว 27 กันยายน 2560
 3. ฝ่ายวิชาการ 1643/2560 ลว 6 กันยายน 2560
 4. ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 1572/2560 ลว 28 สิงหาคม 2560
 5. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 1757/2560 ลว 13 กันยายน 2560
 6. ฝ่ายตรวจสอบภายใน 1845/2560 ลว 22 กันยายน 2560
 7. ฝ่ายนิติการ 1877/2560 ลว 27 กันยายน 2560
 8. งานวิเทศสัมพันธ์ 1677/2560 ลว 8 กันยายน 2560
สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง
 1. ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง 1685/2560 ลว 8 กันยายน 2560
     ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง 2617/2560 ลว 28 พฤศจิกายน 2560
 2. ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง 1789/2560 ลว 18 กันยายน 2560
สำนักงานวิทยาเขตสงขลา
 1. ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา 1678/2560 ลว 8 กันยายน 2560
 2. ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา 1809/2560 ลว 19 กันยายน 2560
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 1. ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย 1670/2560 ลว 7 กันยายน 2560
หน่วยงานลักษณะพิเศษ
 1. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 1944/2560 ลว 29 กันยายน 2560
 2. ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยทักษิณ 1948/2560 ลว 29 กันยายน 2560
 3. สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ 1792/2560 ลว 18 กันยายน 2560
 4. สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน 1949/2560 ลว 29 กันยายน 2560
อื่นๆ
 1. โครงการเงินทุนหมุนเวียนร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 2097/2560 ลว 9 ตุลาคม 2560
 2. โครงการเงินทุนหมุนเวียนร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 2096/2560 ลว 9 ตุลาคม 2560
 3. โครงการเงินทุนหมุนเวียนศูนย์อาหาร วิทยาเขตสงขลา 2095/2560 ลว 9 ตุลาคม 2560
 4. โครงการเงินทุนหมุนเวียนปาล์มน้ำมัน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 2273/2560  24 ตุลาคม 2560