ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 13 ก.ย.60 ถึงวันที่ 31 ต.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมชี้แจง แนวปฏิบัติ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้อง C207 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 
     

                     ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน จัดโครงการอบรมชี้แจง แนวปฏิบัติ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้อง C207 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมี รองศาสตราจารย์น้อม  สังข์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน  ผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน

อกสารประกอบการประชุม
เล่มที่ 1   ประกอบด้วย

1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3. กฎกระทรวง
4. หนังสือเวียน
เล่มที่ 2  ประกอบด้วย
1. คำสั่งมอบอำนาจ
2. คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่
เล่มที่ 3  ประกอบด้วย
1. แนวปฏิบัติ
   - ร่างแนวปฏิบัติในการตรวจสอบพัสดุประจำปี
   - ร่างแนวปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   - บันทึกข้อความ ศธ 64.06/2761 เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
2. แบบฟอร์ม
 -  
 - แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   
3. ตัวอย่าง
   - คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจำปี  
   - รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี  
4.

เอกสารบรรยาย
1. สรุปแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ ตามกฎหมายฉบับใหม่ พ.ศ. 2560 
2. การทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจสอบพัสดุประจำปี  ฉบับปรับปรุง 
3. วิธีการซื้อหรือจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560