ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 2 ต.ค.60 ถึงวันที่ 30 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรม แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และวิธีปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2560
 
     

           ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน กำหนดจัดการอบรม "แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และวิธีปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์" ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับทราบและเข้าใจถึง ความสำคัญ หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี  และขั้นตอนในการปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
           การจัดอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุและการเงิน ของส่วนงานและหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยทักษิณและผู้นำองค์กรนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ รวมทัั้งสิ้นประมาณ 250 คน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ รักษาการแทนอธิการบดี  ให้เกียรติเป็นประธาน

          รายละเอียดโครงการ
          ใบตอบรับเข้าร่วมการโครงการ (แบบออนไลน์) หมดเวลาตอบรับแล้ว

           ดูรายชื่อผู้ตอบรับ (แบบออนไลน์)

กำหนดการอบรม

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

      - กำหนดการ
      - เอกสารประกอบการบรรยาย
           - สรุปแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

            
การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 

      - ประเมินโครงการ

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง C207 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

      - กำหนดการ
      - เอกสารประกอบการบรรยาย
         คู่มือวิธีคัดเลือก      
  
       - คู่มือวิธีเฉพาะเจาะจง 
         - คู่มือ e-market RFQ สำหรับหน่วยงานของรัฐ 

          
คู่มือ e-market Thai Auction สำหรับหน่วยงานของรัฐ 
         
- การประกาศแผนฯขึ้นเว็บไซต์_Update_010960_v1.1 
         คู่มือลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ 
         คู่มือ e-Bidding สำหรับหน่วยงานของรัฐ 
         คู่มือขั้นตอนจัดทำร่างสัญญา-บริหารสัญญา 


      - ประเมินโครงการ