ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
  
     
 
บริการข้อมูล
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ระเบียบ
ประกาศ
หนังสือคลังจังหวัด
หนังสือกรมบัญชีกลาง
หนังสือกระทรวงการคลัง
สรุปมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
รายงานการประชุม
แบบฟอร์ม
รายการโอนครุภัณฑ์
รายการจำหน่ายครุภัณฑ์
เผยแพร่
แจ้งรายการรับเงิน/โอนเงินแต่ละวิทยาเขต
แนวปฏิบัติ ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
 
บริการข้อมูล กลับหน้าหลัก
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  
ว่าด้วย การบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2551
ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.2551
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
ว่าด้วย การเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
ว่าด้วยการบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2560 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่2)
-->  page 1