ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
  
     
 
บริการข้อมูล
พระราชบัญญัติ
กฏกระทรวง
ระเบียบ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
หนังสือเวียน (ด้านพัสดุ)
ประกาศ
แนวปฏิบัติ ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
หนังสือคลังจังหวัด
หนังสือกรมบัญชีกลาง
หนังสือกระทรวงการคลัง
สรุปมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ระบบประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานการประชุม
แบบฟอร์ม
รายการโอนครุภัณฑ์
รายการจำหน่ายครุภัณฑ์
เผยแพร่
แจ้งรายการรับเงิน/โอนเงินแต่ละวิทยาเขต
 
บริการข้อมูล กลับหน้าหลัก
    รายงานการประชุม  
รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
รายงานการประชุมโครงการอบรมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประกาศ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านการงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ
รายงานการประชุมคณะกรรมการผลประโยชน์และทรัพย์สินของสภามหาวิทยาลัย
แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ด้านการเงินบัญชีพัสดุ
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
-->  page 1