ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
  
     
 
บริการข้อมูล
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ระเบียบ
ประกาศ
หนังสือคลังจังหวัด
หนังสือกรมบัญชีกลาง
หนังสือกระทรวงการคลัง
สรุปมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ระบบประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานการประชุม
แบบฟอร์ม
รายการโอนครุภัณฑ์
รายการจำหน่ายครุภัณฑ์
เผยแพร่
แจ้งรายการรับเงิน/โอนเงินแต่ละวิทยาเขต
แนวปฏิบัติ ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
 
บริการข้อมูล กลับหน้าหลัก
    แบบฟอร์ม  
เอกสารทางการเงิน
แบบฟอร์มในระบบสารสนเทศบัญชีสามมิติ
คู่มือระบบสารสนเทศระบบบัญชีสามมิติ
แบบเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
แบบฟอร์มรายงานแผน-ผล การจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มยืนยันการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ประจำเดือน
แบบฟอร์มสำหรับสำรวจครุภัณฑ์
แบบฟอร์มรายงานการรับบริจาคทรัพย์สิน ส่งสำนักงบประมาณ
แบบฟอร์มรายผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แบบ บก.บจ.9 หลักฐานการจ่ายเงินอื่นๆ
แบบรายงานผลการพิจารณา ตามระเบียบ ข้อ 16
ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยพัสดุ
แบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนขั้นต่ำของคณาจารย์ พ.ศ.2561
แบบฟอร์มทะเบียนคุมสินทรัพย์เงินรายได้ส่วนงาน
-->  page 1