ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
  
     
 
บริการข้อมูล
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ระเบียบ
ประกาศ
หนังสือคลังจังหวัด
หนังสือกรมบัญชีกลาง
หนังสือกระทรวงการคลัง
สรุปมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ระบบประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานการประชุม
แบบฟอร์ม
รายการโอนครุภัณฑ์
รายการจำหน่ายครุภัณฑ์
เผยแพร่
แจ้งรายการรับเงิน/โอนเงินแต่ละวิทยาเขต
แนวปฏิบัติ ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
 
บริการข้อมูล กลับหน้าหลัก
    แนวปฏิบัติ ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ  
การขอกันเงิน และการขยายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
การเปิดและปิดงวดบัญชีประจำเดือนในระบบบัญชีสามมิติ
การยืมเงินมหาวิทยาลัย
กำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แนวปฏิบัติการเบิกจ่าย การขอกันเงิน และการขยายกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ 2559 และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจัดเก็บค่าลงทะเบียน อัตราการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร และค่าธรรมเนียมโครงการบริหารวิชาการ
แนวทางการแก้ไขปัญหาในการโอนเงินค่าตอบแทน
แนวปฏิบติเกี่ยวกับเรื่องลูกหนี้นิสิต
แจ้งการเปลี่ยนแปลงแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร และแนวปฏิบัติการขอรับเงินผ่านธนาคาร
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปิดและเปิดงวดบัญชีประจำเดือนในระบบบัญชีสามมิติ
แนวปฏิบัติการขึ้นทะเบียนสินทรัพย์และคำนวนค่าเสื่อมราคาในระบบบัญชีสามมิติ
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน การขอกันเงิน และการขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และแนวปฎิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561
-->  page 1