ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ไทย   l   มหาวิทยาลัยทักษิณ  
  
     
 
บริการข้อมูล
พระราชบัญญัติ
กฏกระทรวง
ระเบียบ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
หนังสือเวียน (ด้านพัสดุ)
ประกาศ
แนวปฏิบัติ ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
หนังสือคลังจังหวัด
หนังสือกรมบัญชีกลาง
หนังสือกระทรวงการคลัง
สรุปมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ระบบประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานการประชุม
แบบฟอร์ม
รายการโอนครุภัณฑ์
รายการจำหน่ายครุภัณฑ์
เผยแพร่
หลักฐานตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
แจ้งรายการรับเงิน/โอนเงินแต่ละวิทยาเขต
 
บริการข้อมูล กลับหน้าหลัก
    แนวปฏิบัติ ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ  
การขอกันเงิน และการขยายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
การเปิดและปิดงวดบัญชีประจำเดือนในระบบบัญชีสามมิติ
การยืมเงินมหาวิทยาลัย
กำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แนวปฏิบัติการเบิกจ่าย การขอกันเงิน และการขยายกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ 2559 และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจัดเก็บค่าลงทะเบียน อัตราการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร และค่าธรรมเนียมโครงการบริหารวิชาการ
แนวทางการแก้ไขปัญหาในการโอนเงินค่าตอบแทน
แนวปฏิบติเกี่ยวกับเรื่องลูกหนี้นิสิต
แจ้งการเปลี่ยนแปลงแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร และแนวปฏิบัติการขอรับเงินผ่านธนาคาร
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปิดและเปิดงวดบัญชีประจำเดือนในระบบบัญชีสามมิติ
แนวปฏิบัติการขึ้นทะเบียนสินทรัพย์และคำนวนค่าเสื่อมราคาในระบบบัญชีสามมิติ
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน การขอกันเงิน และการขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และแนวปฎิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561
-->  page 1