ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
  
 
บริการข้อมูล
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ระเบียบ
ประกาศ
หนังสือคลังจังหวัด
หนังสือกรมบัญชีกลาง
หนังสือกระทรวงการคลัง
สรุปมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ระบบประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานการประชุม
แบบฟอร์ม
รายการโอนครุภัณฑ์
รายการจำหน่ายครุภัณฑ์
เผยแพร่
แจ้งรายการรับเงิน/โอนเงินแต่ละวิทยาเขต
แนวปฏิบัติ ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
 
 
แบบฟอร์ม กลับหน้าหลัก
      เอกสารทางการเงิน
สัญญายืมเงินทดรอง
สัญญายืมเงิน (ตัวใหม่เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2561)
แบบเบิกเงินสวัสดิการการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบเบิกเงินสวัสดิการการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
สัญญายืมเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ (ใช้กระดาษสีฟ้า เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2560)
แบบฟอร์มขอรับเสื้อและอุปกรณ์อื่นๆ
ใบสำคัญรับเงิน-ค่าอาหารนิสิต (เงินบำรุงกิจกรรม-กีฬา)
ใบนำส่งเงิน
สัญญายืมเงินกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 โดยใช้กระดาษ A4 สีฟ้า)
แบบคำขอรับเงินเดือนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
แบบฟอร์มรายงานโครงการ (ระบุจำนวนผู้เข้าร่วม)
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (เริ่มใช่วันที่ 1 พฤศจิกายน 59)
แบบเบิกเงินสวัสดิการการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับลูกจ้างมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มการรับเงิน (สำหรับการรับเงินจากบัณฑิตวิทยาลัย)
ใบสำคัญรับเงิน - ภาษาอังกฤษ
ใบขอกันเงิน (ขยายการกันเงิน)
ใบขอกันเงิน
แบบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ( บก.111)
แบบขอเบิกใบเสร็จ
รายงานการใช้จ่ายเงินทดรอง
-->  page 1 [ 2