ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ไทย   l   มหาวิทยาลัยทักษิณ  
  
 
บริการข้อมูล
พระราชบัญญัติ
กฏกระทรวง
ระเบียบ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
หนังสือเวียน (ด้านพัสดุ)
ประกาศ
แนวปฏิบัติ ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
หนังสือคลังจังหวัด
หนังสือกรมบัญชีกลาง
หนังสือกระทรวงการคลัง
สรุปมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ระบบประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานการประชุม
แบบฟอร์ม
รายการโอนครุภัณฑ์
รายการจำหน่ายครุภัณฑ์
เผยแพร่
หลักฐานตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
แจ้งรายการรับเงิน/โอนเงินแต่ละวิทยาเขต
 
 
แบบฟอร์ม กลับหน้าหลัก
      แบบฟอร์มในระบบสารสนเทศบัญชีสามมิติ
ใบปะหน้า ภงด.53
ใบปะหน้า ภงด.3
ใบจ่ายพัสดุ
ตัวอย่างการยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3
ตัวอย่างการยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.53
ใบแนบ ภ.ง.ด.3 (จากสรรพากร)
ใบแนบ ภ.ง.ด.53 จากสรรพากร
แบบฟอร์มใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (แบบ บก 28) วิทยาเขตพัทลุง
แบบฟอร์มใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (แบบ บก 28 ) วิทยาเขตสงขลา
แบบคำขอยกเลิกเอกสารในระบบสารสนเทศบัญชีสามมิติ
แบบฟอร์มแบบขอเพิ่มข้อมูลหลักวัสดุ ครุภัณฑ์ สถานที่เก็บ
แบบฟอร์มแบบขอชื่อผู้ใช้งาน เปลี่ยนสิทธิ์ ยกเลิก ผู้ใช้งานระบบบัญชีสามมิติ
แบบรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี
ใบขออนุมัติเบิกเงิน(excel)
กระดาษทำการ
ใบเบิกพัสดุ
ใบสำคัญทั่วไป (วัสดุไม่เข้า Stock)
ใบตรวจรับพัสดุ
ใบสั่งเช่า
ใบสั่งจ้าง
-->  page 1 [ 2