ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ไทย   l   มหาวิทยาลัยทักษิณ  
  
 
 
เกี่ยวกับเรา
ประวัติ
ปรัชญา
ปณิธาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ
ติดต่อเรา
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการ
การจัดการความรู้
แผนกลยุทธ์
 
พันธกิจ กลับหน้าหลัก

"มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อการบริหารจัดการ

ทางด้านการเงินและทรัพย์สิน การบัญชี และการพัสดุ สู่ความเป็นเลิศ

โดยบุคลากรที่เชี่ยวชาญ รับผิดชอบ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย"