ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ไทย   l   มหาวิทยาลัยทักษิณ  
  
 
 
เกี่ยวกับเรา
ประวัติ
ปรัชญา
ปณิธาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ
ติดต่อเรา
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการ
การจัดการความรู้
แผนกลยุทธ์
 
วิสัยทัศน์ กลับหน้าหลัก

"เราจะเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่บริหารจัดการ

ด้านการเงินและทรัพย์สิน การบัญชี และการพัสดุ สู่ความเป็นเลิศ

บนพื้นฐานของความเชี่ยวชาญและความรับผิดชอบทางวิชาชีพ"