ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ไทย   l   มหาวิทยาลัยทักษิณ  
  
 
 
เกี่ยวกับเรา
ประวัติ
ปรัชญา
ปณิธาน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ
ติดต่อเรา
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนปฏิบัติการ
การจัดการความรู้
แผนกลยุทธ์
 
ปณิธาน กลับหน้าหลัก

"มุ่งมั่นปฏิบัติงาน พัฒนาคน พัฒนางาน

เพื่อให้ผู้รับบริการ ได้รับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน"