ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ไทย   l   มหาวิทยาลัยทักษิณ  
  
 
 
กลุ่มภารกิจ/บุคลากร
ด้านธุรการ
ผู้บริหาร
ด้านพัสดุ
ด้านการเงิน
ด้านบัญชี
 
ผู้บริหาร กลับหน้าหลัก

 
   
รองศาสตราจารย์น้อม สังข์ทอง
รองอธิการบดีฝ่ายการพัสดุ
โทร. 63-7007
หน้าที่รับผิดชอบ กำกับดูแล กลุ่มภารกิจธุรการ และกลุ่มภารกิจพัสดุ
 
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย
โทร. 63-
หน้าที่รับผิดชอบ กำกับดูแล กลุ่มภารกิจการเงิน และกลุ่มภารกิจบัญชี
 
   
นางจันทิมา คงคาลัย
หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
โทร. 63-7909
หน้าที่รับผิดชอบ  ภารกิจการเงินรับ