ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
  
 
 
กลุ่มภารกิจ/บุคลากร
ผู้บริหาร
ด้านธุรการ
ด้านพัสดุ
ด้านการเงิน
ด้านบัญชี
 
ด้านธุรการ กลับหน้าหลัก

   
นางสาว
 หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
โทร. 63-7911
e-mail  p_cat2808@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ  งานธุรการ
     
   
นางสาว
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร. 63-7903
e-mail  
หน้าที่รับผิดชอบ  งานธุรการ