ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ไทย   l   มหาวิทยาลัยทักษิณ  
  
 
 
กลุ่มภารกิจ/บุคลากร
ด้านธุรการ
ผู้บริหาร
ด้านพัสดุ
ด้านการเงิน
ด้านบัญชี
 
ด้านธุรการ กลับหน้าหลัก

   
 
 เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร. 7911
e-mail  
หน้าที่รับผิดชอบ  งานธุรการ
     
   
นางสาวเนตรภิรมณ์ ศรีสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร. 7903
e-mail  
หน้าที่รับผิดชอบ  งานธุรการ