ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ไทย   l   มหาวิทยาลัยทักษิณ  
  
 
 
กลุ่มภารกิจ/บุคลากร
ด้านธุรการ
ผู้บริหาร
ด้านพัสดุ
ด้านการเงิน
ด้านบัญชี
 
ด้านพัสดุ กลับหน้าหลัก

   
 
 
     
   
นายสุพงค์ แซ่อิ้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงาน (หัวหน้ากลุ่มภารกิจ)
โทร. 63-7902
e-mail  saeiw@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่
 
     
   
นายเพชรศรายุธ วัชราวุธพัฒนา
นักวิชาชีพ ชำนาญการ
โทร. 63-7900
e-mail  pywn@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่
 
     
   
นายพรเทพ ทองชู
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร. 63-7920
e-mail  poy_24999@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ  เจ้าหน้าที่
 
     
   
นายนฤนาท เกศสระ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร. 63-7901
e-mail  naruenat@tsu.ac.th
หน้าที่รับผิดชอบ  เจ้าหน้าที่