ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ไทย   l   มหาวิทยาลัยทักษิณ  
  
 
 
กลุ่มภารกิจ/บุคลากร
ด้านธุรการ
ผู้บริหาร
ด้านพัสดุ
ด้านการเงิน
ด้านบัญชี
 
ด้านการเงิน กลับหน้าหลัก

   
นางสาวมานิกา ทองฤกษ์
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
โทร. 63-7908
e-mail  ac_galima@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจการเงิน-สงขลา
 
     
   
นางวิรงรอง ประเสริฐ
นักวิชาชีพ
โทร. 61-7166
e-mail  hello_khwan@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจการเงิน-พัทลุง
 
     
   
นางโสพิศ วุฒิปุญญะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 63-7913
e-mail  sopish@tsu.ac.th
หน้าที่รับผิดชอบ  ภารกิจเงินเดือน
 
     
   
นางสาวกาญจนาวไล บุญสร้าง
นักวิชาชีพ
โทร. 63-7907
e-mail  Leknoi0616@gtmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจการเงิน-สงขลา
 
     
   
นางประไพ อินทร์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร. 63-7915
e-mail  prapai@tsu.ac.th
หน้าที่รับผิดชอบ  ภารกิจเงินเดือน
 
     
   
 
 
 
     
   
นางสาวเยาวลักษณ์ ชูสิงห์แค
นักวิชาชีพ
โทร. 63-7917
e-mail  jimmee_jha555@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจการเงินรับ-สงขลา
 
     
   
นางสาวอรอุษา สัตยานุรักษ์
นักวิชาชีพ
โทร. 63-7906
e-mail  hwan_5@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ  ภารกิจการเงิน-สงขลา
 
     
   
นางสาวลดาวรินทร์ ศรีชุติพงศ์
นักวิชาชีพ
โทร. 63-7914
e-mail  mata_2007@windowslive.com
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจการเงินจ่าย-สงขลา
 
     
   
นางสาวดวงกมล เรืองณรงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร. 61-7167
e-mail  won2557@outlook.co.th
หน้าที่รับผิดชอบ  ภารกิจงบประมาณ-พัทลุง
 
     
   
นางสาวประไพทิพย์ แซ่อิ้ว
นักวิชาชีพ
โทร. 61-7191
e-mail  prapaitips@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจการเงินจ่าย-พัทลุง
 
     
   
นางจันทิมา คงคาลัย
นักวิชาชีพ
โทร. 63-7909
e-mail  
หน้าที่รับผิดชอบ  ภารกิจการเงิน-สงขลา
 
     
   
นางสาวอรญา ทรัพย์ดำ
นักวิชาชีพ
โทร. 61-7167
e-mail  Oraya_joy@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ  ภารกิจการเงิน-พัทลุง