ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ไทย   l   มหาวิทยาลัยทักษิณ  
  
 
 
กลุ่มภารกิจ/บุคลากร
ด้านธุรการ
ผู้บริหาร
ด้านพัสดุ
ด้านการเงิน
ด้านบัญชี
 
ด้านบัญชี กลับหน้าหลัก

   
นางสาวดารีนา รังสิโยกฤษฏ์
นักวิชาชีพ (หัวหน้ากลุ่มภารกิจ)
โทร. 63-7905
e-mail  dgwanu@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจบัญชี-สงขลา
     
   
นางสาวอุไรวรรณ สุวรรณมณี
นักวิชาชีพ
โทร. 61-7165
e-mail   suwanmanee6@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจบัญชี-พัทลุง
     
   
นางสาวสัณสนี แซ่ลี้
นักวิชาชีพ
โทร. 61-7190
e-mail  makine_neko@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ  ภารกิจบัญชี-พัทลุง
     
   
นางสาวอุไร วรศรี
นักวิชาชีพ
โทร. 61-7165
e-mail uraikong@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ  ภารกิจบัญชี-พัทลุง
     
   
นางสาวสุทิศา มีแก้ว
นักวิชาชีพ
โทร. 63-7918
e-mail  suti_sa@live.com
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจบัญชี-สงขลา
     
   
นางสาวกัณฐิมา อุ่นคง
นักวิชาชีพ
โทร. 61-7167
e-mail  kantima.pk@gmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ  ภารกิจบัญชี-พัทลุง
     
   
นางสาวนภาพร ดำคำ
นักวิชาชีพ
โทร. 61-7192
e-mail  damcum@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ  ภารกิจบัญชี-พัทลุง
     
   
นางสาวอัณทิกา พรมแก้ว
นักวิชาชีพ
โทร. 61-7165
e-mail  promkaewu@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ  ภารกิจบัญชี-พัทลุง
     
   
นางศุภวรรณ อภิวันทนากร
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 63-7918
e-mail  supawan@tsu.ac.th
หน้าที่รับผิดชอบ  ภารกิจบัญชี-สงขลา
     
   
นางสาวศกลวรรณ ดำนุ้ย
นักวิชาชีพ
โทร. 61-7190
e-mail  sakonwan_d@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ  ภารกิจบัญชี-พัทลุง
 
   
นางสาวทัศนีย์ เกิดมุสิก
นักวิชาชีพ
โทร. 63-7912
e-mail  tkjum@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจบริหารรายได้และทรัพย์สิน
 
     
   
นางสาวชนิดา ภูมิสถิตย์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร. 63-7904
e-mail  daolvly@hotmail.com
หน้าที่รับผิดชอบ ภารกิจบัญชี