ไทย   l   มหาวิทยาลัยทักษิณ  
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามระดับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ผังบัญชี 3 มิติใหม่ mapGF_Ver.60 (เริ่มใช้ปี งปม 2562)
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ เพื่อใช้สำหรับแจ้งรายละเอียดการโอนเงิน ทั้งนี้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561
ประชุมซักซ้อมกำหนดเวลาในการเบิกจ่ายเงิน การขอกันเงินและการขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561
คู่มือการเลือกรายงานทะเบียนหนังสือส่ง (แบบเลือกช่วงเวลา)
อัตราค่าปรับค่าลงทะเบียน ประจำภาคเรียน 1/2557
เหตุขัดข้อง ไม่สามารถพิมพ์สลิปเงินเดือนได้
ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้คำเสนอแนะการจัดทำ Flow Chart ของฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ในแต่ละภารกิจ ดังนี้
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม การโอนครุภัณฑ์ในระบบ 3 มิติ วันที่ 28 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมบ้านซูซูกิ สถาบันทักษิณคดีศึกษา สามารถดาวน์โหลดข้อมูลการโอนได้ที่ http://www2.tsu.ac.th/finance/page.php?idm=2&mid=130
แจ้งปิดบริการรับ - จ่ายเงิน


หน้าที่ :