มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
คู่มือการเลือกรายงานทะเบียนหนังสือส่ง (แบบเลือกช่วงเวลา)
มอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดซิ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุแทนอธิการบดี
กิจกรรมและผังบัญชี 3 มิติใหม่ mapGF_Ver.60 (เริ่มใช้ปี งปม 2561)
โครงการอบรม แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และวิธีปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2560
กิจกรรมประชุมชี้แจงและอบรมการใช้งานการลงรับเอกสารผ่านระบบบัญชี 3 มิติ วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง C207 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
โครงการอบรมชี้แจง แนวปฏิบัติ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้อง C207 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่
โครงการอบรมชี้แจง แนวปฏิบัติ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ผลการสำรวจและปรับปรุงรายละเอียดครุภัณฑ์
แผนการสำรวจและปรับปรุงรายละเอียดครุภัณฑ์
เอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมและชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
ประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติและกำหนดเวลาในการเบิกจ่าย การกันเงินและการขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30-12.00 น.
อัตราค่าปรับค่าลงทะเบียน ประจำภาคเรียน 1/2557
เหตุขัดข้อง ไม่สามารถพิมพ์สลิปเงินเดือนได้
ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้คำเสนอแนะการจัดทำ Flow Chart ของฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ในแต่ละภารกิจ ดังนี้
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม การโอนครุภัณฑ์ในระบบ 3 มิติ วันที่ 28 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมบ้านซูซูกิ สถาบันทักษิณคดีศึกษา สามารถดาวน์โหลดข้อมูลการโอนได้ที่ http://www2.tsu.ac.th/finance/page.php?idm=2&mid=130
แจ้งปิดบริการรับ - จ่ายเงิน


หน้าที่ :