คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารภายใน
เริ่มแสดง :: 31 พ.ค.60 ถึงวันที่ 31 ส.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประเมินการปฏิบัติงานประจำปี 2560
 
     
ข้อปฏิบัติในการการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี 2560
1. บุคลากรจะต้องเข้าไปจัดทำรายงานออนไลน์ผ่านระบบข้อมูลบุคคล (คลิกที่นี่
2. สามารถดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ไฟล์สำหรับคำนวนภาระงานได้ที่ ส่วนงานสำนักงาน ที่ งานบุคคล (คลิกที่นี่
3.  เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้สั่งพิมพ์รายงานผ่านระบบ โดยระบบจะสามารถสั่งพิมพ์ได้หลังจากวันที่ .... กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงทางคณะฯ จะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้งหนึ่ง

หากที่ข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อไปที่ 1101 งานบุคคล 1121 งานคอมพิวเตอร์