คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 14 ก.ค.60 ถึงวันที่ 18 ส.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาเครือขายครูสังคมศึกษาภาคใต(คร้ังที่ ๗)
 
     

ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาเครอืขายครูสังคมศึกษาภาคใต(คร้ังที่ ๗)
ภายใตกิจกรรม การแขงขันทักษะความรูทางดาน สังคมศาสตร ระดับประถมศึกษาตอนปลายภาคใต
ชิงถวยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในระหวางวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัย ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา