คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 10 ส.ค.60 ถึงวันที่ 1 ก.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เชิญร่วม โครงการพัฒนำศักยภำพนักวิชาสารสนเทศ : การบริการห้องสมุดเชิงรุกในยุค Thailand 4.0 วันศุกร์ที่ 1 กันยำยน 2560 ณ ห้อง ประชุมสัมมนา 4 (13210-13211) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
     


โครงการพัฒนำศักยภำพนักวิชาสารสนเทศ : การบริการห้องสมุดเชิงรุกในยุค Thailand 4.0 วันศุกร์ที่ 1 กันยำยน 2560 ณ ห้อง ประชุมสัมมนา 4 (13210-13211) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติม