คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 2 ต.ค.60 ถึงวันที่ 31 ม.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”
 
     

เชิญร่วม 

โครงการสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง “การปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

จัดโดย ศูนย์พัฒนามนุษย์และสังคม : บันลือ ถิ่นพังงา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายละเอียดโครงการ | กำหนดการ
สมัครออนไลน์รุ่นที่ 1 | รายชื่อรุ่นที่ 1แบบประเมินโครงการ
 

สมัครออนไลน์รุ่นที่ 2 | รายชื่อรุ่นที่ 2