คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 17 พ.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 และขอแสดงความยินดีกับนิสิตได้รับรางวัลจากการนำเสนอโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ดังนี้

รางวัลที่ 1 นางสาวสุกัญญา ไมหมาด หลักสูตร ศศ.บ.(การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ผลงานเรื่อง การพัฒนาระบบแสดงความคิดเห็นและแหล่งเรียนรู้ภาษาจีนออนไลน์สำหรับพนักงานในองค์กร ของอบริษัท ซีอาร์หาดใหญ่ (ประเทศไทย) จำกัด

รางวัลที่ 2 นางสาวอรอุมา พลสว่าง หลักสูตร นศ.บ.(นิเทศศาสตร์) โครงงานเรื่อง การผลิตรายการพิเศษสกู๊ปข่าว “สูงวัยใจเป็นสุข”

รางวัลที่ 3 นางสาวจันจิรา อนงค์ หลักสูตร ศศ.บ.(การจัดการทรัพยากรมนุษย์) โครงการเรื่อง ปฎิทินการฝึกอบรมออนไลน์ Calender Online training

รางวัลชมเชย นางสาวดาอีมะฮ์ อีแมลอดิง หลักสูตร ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) โครงงานเรื่อง The Security Measures Announcement Manual and Voice on The Line for internal Public Relations, Kra bi International Airport. (4 Languages) คู่มือและเสียงประกาศตามสายเพื่อการประชาสัมพันธ์มาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ (ฉบับ 4 ภาษา)

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ facebook