คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนานักสังคมศาสตร์รุ่นเยาว์ วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 
     

โครงการพัฒนานักสังคมศาสตร์รุ่นเยาว์

วันที่ ๑๖-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

หนังสือเชิญ | ใบสมัคร | กำหนดการ

๑.ชื่อโครงการ

          โครงการพัฒนานักสังคมศาสตร์รุ่นเยาว์

๒.ผู้รับผิดชอบโครงการ

          สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

๓.หลักการและเหตุผล

          กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ทั้งในด้านความรู้และด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้องค์ความรู้โดยเฉพาะด้านสาระต่างๆ ทางสังคมศาสตร์ที่เป็นสิ่งหนึ่งที่ครูสังคมศึกษาต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อให้ก้าวทันกระแสโลกและบริบททางสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ครูสังคมศึกษาเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่มีบทบาทในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คุณธรรม รวมทั้งทำให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ซึ่งการที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้นั้น ครูสังคมศึกษายุคใหม่จะต้องพัฒนาศักยภาพของตนอยู่ตลอดเวลา การสร้างองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ ตามสาระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งมีความครอบคลุม ๕ สาระดังนี้

          สาระที่ ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

          สาระที่ ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม

          สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์

          สาระที่ ๔ ประวัติศาสตร์

          สาระที่ ๕ ภูมิศาสตร์

          สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นหน่วยงานหลักที่ร่วมผลิตบัณฑิตวิชาเอกสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ และการบริหารและการพัฒนาชุมชนมาอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ จึงเห็นสมควรที่จะจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักสังคมศาสตร์รุ่นเยาว์ เพื่อให้เยาวชนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ อีกทั้ง ได้มีการพัฒนาเยาวชนของชาติทางด้าน ภูมิรู้ ภูมิฐาน และภูมิธรรมทางสังคมศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ทางสังคมศาสตร์ได้เต็มตามศักยภาพและเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันสืบไป

๔.วัตถุประสงค์

          ๔.๑ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางสังคมศาสตร์ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาในเครือข่าย

          ๔.๒ เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ ความรู้ทางสังคมศาสตร์ที่หลากหลาย

          ๔.๓ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งระดับอุดมศึกษา

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๕.รูปแบบของกิจกรรม

          ๕.๑ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

          ๕.๒ กิจกรรมค่ายนักสังคมศาสตร์รุ่นเยาว์

๖.ผู้เข้าร่วมโครงการ

          ๖.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

          ๖.๒ นิสิต/นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

          ๖.๓ บุคลากรและนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

๗.ระยะเวลาในการทำกิจกรรม

          ๑๖-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๘.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ๘.๑ ได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานศึกษาในเครือข่าย
          ๘
.๒ ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ ความรู้ทางสังคมศาสตร์ที่หลากหลาย

          ๘.๓ ได้เผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งระดับอุดมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหนังสือเชิญ | ใบสมัคร