คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 15 พ.ย.61 ถึงวันที่ 15 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 
     
คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ของแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 8/2561  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561   มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. อาจารย์วรุตม์ นาฑี  ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
2. อาจารย์เสริมศักดิ์ ขุนพล ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
3. อาจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ  ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ