คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 19 พ.ย.61 ถึงวันที่ 20 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตภาษาจีนได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน เขตภาคใต้
 
     

 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมรพีพรรณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดโดย สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  นิสิตหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาจีน สาขาวิชาภาษาตะวันออก ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน เขตภาคใต้ ประจำปี 2561 

โดยมีนิสิตที่ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน
นางสาวฟาติมะห์ เอกชน นิสิตชั้นปีที่ 2 

รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันเต้นระบำจีน และ รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันโต้วาที
ตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 

รางวัลนักโต้วาทีดีเด่น

นางสาวลลิตา ตุ้ยกาศ นิสิตชั้นปีที่ 4 
 

 
     


ที่มา : 

หลักสูตรภาษาจีน มหาวิทยาลัยทักษิณ