คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 20 พ.ย.61 ถึงวันที่ 15 ก.พ.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรภาษาจีนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน
 
     
นิสิตหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาจีน สาขาวิชาภาษาตะวันออก ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน  เขตภาคใต้ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมรพีพรรณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดโดย สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน
นางสาวฟาติมะห์ เอกชน นิสิตชั้นปีที่ 2

รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันเต้นระบำจีน และ รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันโต้วาที
ตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 

รางวัลนักโต้วาทีดีเด่น

นางสาวลลิตา ตุ้ยกาศ นิสิตชั้นปีที่ 4