คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
อบรบ/สัมมนา
เริ่มแสดง :: 22 พ.ย.61 ถึงวันที่ 29 พ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 11
 
     


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 หัวข้อ “Smart Research and Innovation to Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อผลิตผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์สู่สาธารณะ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่สาธารณะ โดยงาน “วลัยลักษณ์วิจัย” ได้กำหนดรูปแบบการจัดงานมีการบรรยายพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในสาขาและกลุ่มหัวข้อดังนี้ 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มงานวิจัยเชิงพื้นที่
กลุ่มการจัดการ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนส่งบทความในระบบ online ได้ที่ website: 
https://research.wu.ac.th หรือ โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565,0-7567-3567 e-mail: wuird.walailak@gmail.com หมดเขตรับบทความภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561