คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 พ.ย.61 ถึงวันที่ 27 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การเจรจาลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจี่หน่าน สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
     
วันที่ 27 พ.ย.61 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยจี่หนาน สาธารรัฐประชาชนจีน โดยมี รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมทั้งคณาจารย์หลักสูตรภาษาจีน ร่วมให้การต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและร่วมลงนามความร่วมมือ (MOA) ด้านการแลกเปลี่ยนนิสิต 3+1 ระหว่างสองมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังได้เจราจาความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยและแลกเปลี่ยนอาจารย์ ที่จะทำความร่วมมือในอนาคต