คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 1 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรม EdPEx Criteria Overview
 
     
เมื่อวันที่ 28 พ.ย.61 ณ โรงแรม S Hadyai คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการทำงานที่เป็นเลิศ EdPEx ไปใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บวร ปภัสราทร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการทำงานที่เป็นเลิศเพื่อสามารถนำไปเป็นแนวทางในการทำข้อมูล ในการทำประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป