คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 5 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 17 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หลักสูตรภาษาจีนศึกษาดูงานการเรียนการสอนต่างสถาบัน
 
     
เมื่อวันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 หลักสูตรภาษาจีน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน เยี่ยมชมสถานที่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนระหว่างหลักสูตรภาษาจีน​ มหาวิทยาลัย
ทักษิณกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง