คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 7 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 7 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและภาษาไทยจากวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
     
                 เมื่อวันที่  6 ธันวาคม 2561  สาขาวิชาภาษาไทย โดยนำนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทย สำหรับชาวต่างชาติ รุ่นที่ 5  จากมหาวิทยาลัยครูกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมนอกชั้นเรียน ครั้งที่ 1 ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจากวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ ศูนย์เรียนรู้ วิถี โหนด นา เล ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา เพื่อให้นิสิตชาวจีนได้รับรู้ และเข้าใจวิถีชีวิตเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรมภาคใต้ ฝึกปฎิบัติในการทำขนมไทยพื้นบ้าน และการจักรสาน การสีข้าว   การทำสูบู่จากลูกตาล  การยกยอ  ซึ่งเป็นวิถีวชีวิตของชาวบ้าน