คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 11 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดสอนหลักสูตร 2 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
 
     
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดสอนหลักสูตร 2 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษ