คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 19 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 31 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561
 
     

เมื่อวันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมไพโรจน์ อินทรศิริสวัสดิ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และคณะกรรมการประจำคณะฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อิทธิพล เพชรศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นประธานการจัดหาเงินทุนสนับสนุนนิสิต เป็นผู้มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรี มาอย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและพัฒนานิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยในปีการศึกษา 2561 โดยกำหนดประเภททุนฯ 3 ประเภท คือ ประเภททุนขาดแคลน ประเภททุนสร้างชื่อเสียงและคุณประโยชน์ให้กับองค์กร และประเภททุนส่งเสริมนิสิตสโมสรนิสิตมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รวมทั้งสิ้น 20 ทุน จำนวน 110,000 บาท โดยมีนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ผ่านการพิจารณารับทุนการศึกษา ดังนี้

ประเภททุนขาดแคลน จำนวน 10 ทุน ทุนละ 6,000 บาท

1.       นายชิตพล ศิริกู้มิ่งมงคล

2.       นางสาวธิดารัตน์ ทองนุช

3.       นางสาวบุษยา ปันยอด

4.       นางสาวแพรววนิต เกิดดี

5.       นางสาวโซฟีนา นามาตะแม็ง

6.       นางสาวอัยซะห์  มะมิง

7.       นายซูไฮลี บาเห็ง

8.       นายสุทธิพงษ์ งามสง่า

9.       นางสาวดวงนภา ทองสีนุ่น

10.   นางสาวสุนันทา ทองงาม

ประเภททุนสร้างชื่อเสียงและคุณประโยชน์ให้กับองค์กร จำนวน 4 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

1.       นายอัษฎาวุธ ไชยวรรณ

2.       นายนภดล แซ่อึ้ง

3.       นายสุพิพัฒน์ เกษเหมือน

4.       นายชนัย แซ่โซ

          ประเภททุนส่งเสริมนิสิตสโมสรนิสิตมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 6 ทุน ทุนละ 5,000

1.       นางสาวศรัญญา สุขขี

2.       นางสาวจันทกานต์ หมื่นหนู

3.       นายสมเกียรติ กลมกลิ้ง

4.       นางสาววิชญาพร ณะโส

5.       นางสาวนพรัตน์ ชูสงดำ

6.       นางสาวอัยมี่ วาแม