สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 1 ก.พ.62 ถึงวันที่ 31 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 
     
รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ ด้านมนุษย์
เรื่อง วิถีชีวิตและการตั้งถิ่นฐานบนเกาะ ฝั่งทะเลอันดามัน กรณีศึกษา : เกาะบูโหลนดอน จังหวัดสตูล เกาะสุกร และเกาะลิบง จังหวัดตรัง
โดย นางสาวกรรณิการ์ ปราบปัญจะ นางสาวจีรภรณ์ โปซู้ นางสาวปาลิตา ชุ่มช่วย และนายสันธนะ รามภักดี


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภทโปสเตอร์ ด้านมนุษย์
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภคอาหารและการปรับตัวของซาไกต่อแหล่งอาหาร กรณีศึกษา: กลุ่มชาติพันธ์ุซาไก ตำบลปะเหลียน อำเภอประเหลียน จังหวัดตรัง
โดย นางสาวเบญจมาศ หนูวงศ์


รางวัลชมเชยการนำเสนอผลงานทางวิชาการประเภทปากเปล่า ด้านมนุษย์
เรื่อง “เมืองลุงมีดอน เมืองคอนมีท่า เมืองตรังมีนา สงขลามีบ่อ” ภูมินามกับลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช ตรัง และสงขลา
โดย นางสาวธัญญารัตน์ บุญคำ นางสาวสาวิตรี พรหมอินทร์ นางสาวมาริษา สะดี และนางสาวสุนิสา นันธิโย