สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 5 เม.ย.62 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผลการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒
 
     
ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ได้นำนักเรียนตัวแทนศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน ๖ คน  ได้แก่
๑ นายเมธัสธาวิน  วิมลทรง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
๒ นายธนภัทร แก้วกระจก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
๓ นายธรรม์  เหมจินดา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
๔ นายณัฏฐกิตติ์  ดวงทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
๕ นางสาวพิมพ์ญาดา  ไกรนรา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
๖ นายภานุพงศ์  คงเพชร โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา

เข้าร่วมโครงการการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๖๒
ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  
ผลการแข่งขัน นักเรียนจากศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รางวัลเหรียญเงิน ๒ คน และเหรียญทองแดง ๑ คน ดังนี้

๑ นายเมธัสธาวิน  วิมลทรง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลเหรียญเงิน


๒ นายภานุพงศ์  คงเพชร โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา ได้รางวัลเหรียญเงิน


๓ นางสาวพิมพ์ญาดา  ไกรนรา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

ทั้งนี้จากผลการแข่งขันดังกล่าว ทำให้ นายเมธัสธาวิน  วิมลทรง และนายภานุพงศ์  คงเพชร
ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าค่ายคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ครั้งที่ ๑๖  ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน