สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับสาขา
ประวัติ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารและบุคลากร
อดีตอาจารย์ประจำ
ปฏิทินกิจกรรม
 
อดีตอาจารย์ประจำ กลับหน้าหลัก

อาจารย์สุนีย์  ลี่ไพบูลย์ อาจารย์สันติภาพ  กองกาญจนะ อาจารย์ประโยชน์  เรืองโรจน์
พำนักอยู่ที่ อ.เมือง จ.สงขลา พำนักอยู่ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พำนักอยู่ที่ อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช