คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ประวัติคณะ
โครงสร้างการบริหาร
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประวัติคณบดี
สารคณบดี
ทำเนียบคณบดี
สายตรงคณบดี
คณะกรรมการประจำคณะ
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะ
ข้อมูลการรักษาการแทนผู้บริหาร
สื่อต่าง ๆ
ตารางภารกิจคณบดี
ตารางภารกิจรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ตารางภารกิจรองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน
ตารางภารกิจผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
ตารางภารกิจผู้ช่วยคณบพดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานิสิต
ตารางภารกิจผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
คณะในสื่อต่าง ๆ
สารคณบดีใหม่
 
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะ กลับหน้าหลัก