คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ประวัติคณะ
โครงสร้างการบริหาร
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประวัติคณบดี
สารคณบดี
ทำเนียบคณบดี
คณะกรรมการประจำคณะ
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะ
ข้อมูลการรักษาการแทนผู้บริหาร
ภารกิจผู้บริหาร
 
ภารกิจผู้บริหาร กลับหน้าหลัก

 
ภารกิจคณบดี ภารกิจรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

ภารกิจรองคณบดีฝายวิชาการ

ภารกิจผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

ภารกิจผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

 ภารกิจผู็ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

 ภารกิจหัวหน้าสำนักงาน