คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
  
 
 
แบบประเมิน/สำรวจ
หน้าหลักแบบประเมิน
แบบประเมิน โครงการทบทวนแผนคณะฯและการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร สายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร สายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตร(สำหรับอาจารย์)
แบบสำรวจข้อมูลศิษย์เก่าและแนวทางการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
แบบสำรวจความพึงพอใจการพัฒนาเว็บไซต์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
แบบสำรวจความพึงพอใจของนิสิต ชั้นปีที่ 4 ที่มีต่อหลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการให้คำปรึกษาวิชาการ สำหรับนิสิต
ระบบสายตรงสำนักงานคณะ
แบบสำรวจและผลสำรวจจากมหาวิทยาลัย
ความพึงพอใจต่อห้องปฏิบัติการ
 
หน้าหลักแบบประเมิน กลับหน้าหลัก