คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
หลักสูตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
 
ปริญญาโท กลับหน้าหลัก

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย

Master of Arts Program in Thai

โครงสร้างหลักสูตร ศศ.ม.ภาษาไทย 

(Program Structure and Content)

                         


 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาไทยศึกษา

Master of Arts Program in Thai Studies

โครงสร้างหลักสูตร ศศ.ม.ไทยศึกษา 

(Program Structure and Content)