คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
หลักสูตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
 
ปริญญาเอก กลับหน้าหลัก

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา

Docter of Philosophy Program in Cutural Studies

โครงสร้างหลักสูตร
ปร.ด. วัฒนธรรมศึกษา 

(Program Structure and Content)