คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
  
 
 
ผู้บริหารและบุคลากร
ผู้บริหาร
คณะกรรมการประจำคณะ
ประธานสาขาวิชา
ภารกิจผู้บริหาร
ข้อมูลการรักษาการแทนผู้บริหาร
สำนักงาน
คณาจารย์
 
ภารกิจผู้บริหาร กลับหน้าหลัก

ภารกิจคณบดี

 
ภารกิจรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ภารกิจรองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและพัฒนานิสิต

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร