มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ่านทำนองเสนาะ “เษกสร้อยสวมกรรณ” ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสัมมนา ๔ (๑๓๒๑๐-๑๓๒๑๑) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาเครือขายครูสังคมศึกษาภาคใต(คร้ังที่ ๗)
สารคณบดี ฉบับที่ 37
เชิญร่วมโครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ ครั้งที่ 10
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ณ เมิองปีนัง ประเทศมาเลเซีย
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ค่ายภูมิศาสตร์ ครั้งที่ ๘ ช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๔-ม.๖) ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ เกาะลิบง อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานเทศน์มหาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 ณ ณ วัดมะกอกเหนือ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง


หน้าที่ :