มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ผลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กำลังรับสมัครเรียนปริญญาโท
โครงการ “ประชุมวิชาการทางด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๑”
เรื่อง การรับสมัครประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
The 1st International Conference on English Studies Innovation in English Language Teaching and Learning 28 - 29 June 2018 Aonang Villa Resort, Krabi, Thailand ICES2018 currently invites those working in the field of English Language Teaching or relate
การประชุมวิชาการระดับชาติทางการจัดการ ครั้งที่ 1 The 1ST National Conference on Management: NCOM 2018 “การจัดการความท้าทายในยุค 4.0” (Challenge Management: Bridging to 4.0 Transformation) วันที่ 29-30 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมนิว ซีซัน สแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สง
คณบดีแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ปี 2560
ขยายเวลารับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อการถ่ายโอนหน่วยกิต (Credit Transfer)
กำหนดสอบ TOEFL ประจำปี 2561
เชิญร่วมโครงการ “English Day Celebration” Theme: English as a Window to an Expanding World
โครงการการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2561
แบบฟอร์มขอรับสติกเกอร์ติดรถมอเตอร์ไซค์สำหรับนิสิต
ประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภททุนขาดแคลน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภททุนส่งเสริมคณะกรรมการสโมสร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศผลการคัดเลือกทุนจ้างงานนิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศผลการคัดเลือกทุนพัฒนาบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2560
เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการออกและวิเคราะห์ข้อสอบสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์พิจารณาทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
เชิญร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักวิชาชีพสารสนเทศ : ฝึกทักษะการพูด วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสัมมนา 4 (13210 - 13211 ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เชิญร่วม โครงการพัฒนำศักยภำพนักวิชาสารสนเทศ : การบริการห้องสมุดเชิงรุกในยุค Thailand 4.0 วันศุกร์ที่ 1 กันยำยน 2560 ณ ห้อง ประชุมสัมมนา 4 (13210-13211) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


หน้าที่ :