ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 29 ต.ค.58 ถึงวันที่ 1 ต.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : จุลสารปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2558)