ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 10 ต.ค.59 ถึงวันที่ 10 ต.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : จุลสารปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2559)