ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 ก.ค.60 ถึงวันที่ 20 ก.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ม.ขอนแก่น
 
     
วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ฝ่ายตรวจสอบภายในม.ทักษิณ นำโดยนางสาวบุศริน จันทะแจ่ม หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะจากสำักตรวจสอบภายใน ม.ขอนแก่น ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติงานด้านการตรวจสอบภายใน ในระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา โดยมีหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในประเด็นดังต่อไปนี้ 
     1. การประเมินความเสี่ยง Risk Factor
     2. แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปี
     3. แนวทางการตรวจสอบภายใน
     4. การจัดทำ Audit Program การจัดทำกระดาษทำการ และการเขียนรายงาน
     5. การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน
     6. การดำเนินการตามแนวนโยบายและการติดตามของคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัย
     7. การจัดการข้อร้องเรียน ...