ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 29 ม.ค.62 ถึงวันที่ 29 ม.ค.71
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการให้คำปรึกษาฝ่ายนิติการ
 
     

     เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้จัดโครงการให้คำปรึกษา แก่ฝ่ายนิติการ เพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงานจัดตั้งใหม่ด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน  เงินทดรองจ่าย  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม  และการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดของกระบวนการทำงานแก่หน่วยรับตรวจ ณ ห้องประชุมทองหลาง 2 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ