ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH | EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
     
 
บริการข้อมูล
แผนยุทธศาสาตร์การพัฒนาฝ่ายตรวจสอบภายใน
รายงานประจำปีฝ่ายตรวจสอบภายใน
รายงานประกันคุณภาพ
การจัดการความรู้
แผนปฏิบัติการประจำปี
คู่มือ / ระเบียบ ข้อบังคับ / แบบฟอร์ม
ระเบียบใหม่
 
บริการข้อมูล กลับหน้าหลัก
    คู่มือ / ระเบียบ ข้อบังคับ / แบบฟอร์ม  
-->  page 1