ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
กระดานสนทนา --> คำถามที่ถามบ่อย
 
โครงการฝึกอบรม มีหลักเกณฑ์อย่างไร
 

โครงการฝึกอบรม มีหลักเกณฑ์อย่างไรจึงจะเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ตั้งกระทู้ xx วันที่ 10 ก.พ.59 
 


 คำตอบที่ 1
ฝ่ายตรวจสอบภายใน (11 ก.พ.59)  
 

ตอบ การฝึกอบรมต้องเข้าหลักเกณฑ์ครบทุกข้อ ดังนี้

1) ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร/เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

2) มีหลักสูตร จะมีวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรหรือไม่ก็ได้

3) มีวิทยากรให้ความรู้โดยจะเบิกค่าวิทยากรหรือไม่ก็ได้

4) มีช่วงเวลาจัดที่แน่นอน

5) ต้องไม่ได้รับปริญญาหรือวุฒิการศึกษา

6) ต้องไม่เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในการจัดการศึกษา

7) ต้องไม่เป็นการประชุมราชการ